Algemene voorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Lier op onze bankrekening nr. 402-1039541-86 van KBC en dit uiterlijk de 30ste dag na de factuurdatum.

In geval van niet betaling van een factuur op de gestelde vervaldag wordt met volle recht en zonder verdere aanmaning een verwijlintrest toegepast van 12 % ‘s jaars vanaf de vervaldag.

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank  van Antwerpen.

 

Bijzondere voorwaarden

Door het enkel verschijnen van de vervaltijd is onze cliënt van rechtswege, zonder verdere aanmaning in gebreke bij toepassing van art. 1139 BWB.

Bij niet betaling binnen de acht dagen na het versturen van een herinneringsbrief, verbindt de debiteur er zich toe en is hij alleszins er toe gehouden bij toepassing onder meer van art . 1152, 1226 en 1147 BWB, onverminderd de gerechtskosten en de rente, een conventionele forfaitaire onverminderbare schadevergoeding te betalen gelijk aan 20 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 25.

 

Conditions générales de paiement

Nos factures sont payables au grand comptant à notre compte bancaire 402-1039541-86 de la KBC de Lierre, au plus tard à 30 jours date de la facture.

En cas de non paiement d’une facture à l’échéance fixée est appliqué, de plein droit et sans autre mise en demeure, un intérêt de retard de 12 % l’an à dater du jour de l’échéance

Toutes les contestations seront exclusivement du ressort de la compétence des tribunaux d’Anvers

 

Conditions particulières

Par Ie simple fait du dépassement de la date d’échéance, notre client est de plein droit, sans autre mise en demeure , en contradiction avec l’art. 1139 du CCB.

En cas de non paiement sous huitaine, après réception d’un dernier rappel, Ie débiteur s’expose et est de toute façon tenu à l’application des art.,  entres autres du CCB n r. 1152, 1226 et 1147, en plus des frais de procédure, et d’intérêts de retard à payer une indemnité conventionnelle, non réductible et forfaitaire de 20 % des sommes restant dues avec un minimum de € 25.